רעכטע הענט - יחזקאל זיגלער

רעכטע הענט - יחזקאל זיגלער

א' בהר פ״ד

וויאזוי זיך אן עצה צו געבן מיט דעם שויער-פירהאנג שטעקן (shower rod), וואס מאכט קאפ-ווייטאג און וויל נישט בלייבן אויפ'ן פלאץ.

*

שאלות וועגן פאררעכטן און פארבעסערן דאס און יענץ קענסטו טעקסטן צו 855-289-8989, אדער לאזן א מעסעדזש אויף עקסטענשאן 4.

10:03

רעכטע הענט - יחזקאל זיגלער

א' אמר פ״ד

כעזקי רעקאמענדירט א שבת-שלאס, וואס איז ביליגער, פראקטישער ווי די געווענליכע, און וואס יעדער קען אליין אינסטולירן במשך עטליכע מינוט.

*

שאלות וועגן פאררעכטן און פארבעסערן דאס און יענץ קענסטו טעקסטן צו 855-289-8989, אדער לאזן א מעסעדזש אויף עקסטענשאן 4.

11:10

רעכטע הענט - יחזקאל זיגלער

א' קדושים פ״ד

א ווירקזאמער מיטל באמת פטור צו ווערן פון מוראשקעס און אנדערע אינזעקטן. — אויך, וואס צו טאן קעגן די כינעזישע פליגן וואס האבן זיך לעצטנס באוויזן אין ניו יארק.

*

שאלות וועגן פאררעכטן און פארבעסערן דאס און יענץ קענסטו טעקסטן צו 855-289-8989, אדער לאזן א מעסעדזש אויף עקסטענשאן 4.

12:20

רעכטע הענט - יחזקאל זיגלער

א' פ״ד

א זעקס-דאלאר, צוויי-מינוט מיטל צו 'פארהויכן' דורכזיכטיגע גלאז.

*

שאלות וועגן פאררעכטן און פארבעסערן דאס און יענץ קענסטו טעקסטן צו 855-289-8989, אדער לאזן א מעסעדזש אויף עקסטענשאן 4.

9:09

רעכטע הענט - יחזקאל זיגלער

א' מצרע פ״ד

וואס טוט מען אינמיטן נאכט ווען דער לעקטער-סוויטש געפינט זיך אינעם אנדערן עק צימער?

*

שאלות וועגן פאררעכטן און פארבעסערן דאס און יענץ קענסטו טעקסטן צו 855-289-8989, אדער לאזן א מעסעדזש אויף עקסטענשאן 4.

12:34

רעכטע הענט - יחזקאל זיגלער

א' תזריע פ״ד

א גרינגער, ביליגער מיטל צו פאררעכטן א שפאלט אדער לאך אין א הוילער טיר.

*

שאלות וועגן פאררעכטן און פארבעסערן דאס און יענץ קענסטו טעקסטן צו 855-289-8989, אדער לאזן א מעסעדזש אויף עקסטענשאן 4.

10:09

רעכטע הענט - יחזקאל זיגלער

א' שמיני פ״ד

א פראדוקט וואס פליקס האט מגלה געווען אויף עמעזאן, ממש געמאכט צוצודעקן דערמיט די קאונטערס אויף פסח.

*

שאלות וועגן פאררעכטן און פארבעסערן דאס און יענץ קענסטו טעקסטן צו 855-289-8989, אדער לאזן א מעסעדזש אויף עקסטענשאן 4.

8:32

רעכטע הענט - יחזקאל זיגלער

ג' צו פ״ד

אנווייזונגען זיך אן עצה צו געבן מיט שימל און שמוץ וואס זאמלען זיך אן אויפ'ן ראבער ארום דעם וואש-מאשין טירל.

*

שאלות וועגן פאררעכטן און פארבעסערן דאס און יענץ קענסטו טעקסטן צו 855-289-8989, אדער לאזן א מעסעדזש אויף עקסטענשאן 4.

17:39

רעכטע הענט - יחזקאל זיגלער

א' ויקרא פ״ד

נישט אלע טירן קומען מיט א קוקער. א פליקסערמאן-מהלך אריינצושטעלן אזא קוק-לעכל פאר אונטער 8 דאלאר און בערך 10 מינוט ארבעט.

*

שאלות וועגן פאררעכטן און פארבעסערן דאס און יענץ קענסטו טעקסטן צו 855-289-8989, אדער לאזן א מעסעדזש אויף עקסטענשאן 4.

8:37

רעכטע הענט - יחזקאל זיגלער

א' פקודי פ״ד

א גרינגע, פשוט'ע לעזונג פאר א בית כסא וואס פארמאגט נישט קיין 'עקזאסט פען' (exhaust fan).

*

שאלות וועגן פאררעכטן און פארבעסערן דאס און יענץ קענסטו טעקסטן צו 855-289-8989, אדער לאזן א מעסעדזש אויף עקסטענשאן 4.

9:29
Share good
heint email good
פאפולערע קאטעגאריעס

אינטערוויוס

פארשידענס

געזונטהייט

אנאליזן

ביזנעס

נגינה