א שמועס פאר זיך - מאיר דוד לעווינשטיין און יוסי געשטעטנער

א שמועס פאר זיך - מאיר דוד לעווינשטיין און יוסי געשטעטנער

א' בהעלתך פ״ד

מער איבער די האקעלע היימישע עקאנאמיע

20:59

א שמועס פאר זיך - מאיר דוד לעווינשטיין און יוסי געשטעטנער

א' נשא פ״ד

וואו האלט עס מיט די היימישע עקאנאמיע?

22:23

א שמועס פאר זיך - מאיר דוד לעווינשטיין און יוסי געשטעטנער

א' במדבר פ״ד

וואס צו טאן מיט א ביזנעס איידיע און וויאזוי צו נישט ווערן אפּגעזאגט פונעם דזשאב בס״ד

20:56

א שמועס פאר זיך - מאיר דוד לעווינשטיין און יוסי געשטעטנער

א' בחקתי פ״ד

א רייע געדאנקן וויאזוי איינגעשטעלטע קענען זיך לאזן לערנען פון בעלי בתים

22:47

א שמועס פאר זיך - מאיר דוד לעווינשטיין און יוסי געשטעטנער

א' בהר פ״ד

הדרכה וייעוץ איז קריטיש וויכטיג ביים אויפנעמען שטאב אדער בעפאר׳ן אונטער נעמען א פּראיעקט אינעם ביזנעס

20:23

א שמועס פאר זיך - מאיר דוד לעווינשטיין און יוסי געשטעטנער

א' אמר פ״ד

וויאזוי צו בויען אויף די מאמענטום פון נאך פּסח

19:59

א שמועס פאר זיך - מאיר דוד לעווינשטיין און יוסי געשטעטנער

א' קדושים פ״ד

עס איז נאך יום טוב און דער עולם איז מאטיוועיטעד. וויאזוי קען זיך עס האלטן?

20:09

א שמועס פאר זיך - מאיר דוד לעווינשטיין און יוסי געשטעטנער

א' מצרע פ״ד

זונטאג טהרה

21:59

א שמועס פאר זיך - מאיר דוד לעווינשטיין און יוסי געשטעטנער

א' תזריע פ״ד

זיך דורכרעדן מיט א דרויסענדיגער בעפאר מען וויל מאכן א טויש אינעם ביזנעס אדער אין די אייגענע דזשאב

22:53

א שמועס פאר זיך - מאיר דוד לעווינשטיין און יוסי געשטעטנער

א' שמיני פ״ד

מען געזעגנט זיך פון אדר און מ׳וועט רעדן נאך יאנטעף...

21:46
Share good
heint email good
פאפולערע קאטעגאריעס

אינטערוויוס

פארשידענס

געזונטהייט

אנאליזן

ביזנעס

נגינה