ביזנעס מעשיות - מענדי דין

ביזנעס מעשות - מענדי דין

ד' בהר פ״ד

און וואס טוט מען ווען דאס התחדשות פון דער ערשטער תקופה נאכן אריינגיין אין ביזנעס הייבט אן אויסוועפן? מענדי פרישט אונז אויף

14:03

ביזנעס מעשות - מענדי דין

ד' קדושים פ״ד

מענדי גיט איבער דאס ווארט פאר א העלד פון איינער פון זיינע געשיכטעס. אייזיק ליכטענשטאטער מיט צוויי זייער-באלערנדע עפיזאדן.

אייזיק ליכטענשטאטער איז דער סעילס דירעקטאר פון .B&C Industries.

*

זיך אנצושליסן אין מענדי'ס סעילס קארס קומענדיגן זונטאג, רוף 845-293-5552, אדער שרייב צו [email protected]

21:12

ביזנעס מעשות - מענדי דין

ד' אחרי פ״ד

חידושים וואס ווערן געבוירן דורך אנאליזירן און צענעמען א לכאורה-פארפלאנטער שותפות-דילעמא — אויך, א צוזאמשטעלן פון קונה זיין די חכמה און מלאכה פון סעילס, אינאיינעם מיט גוטע דזשאב-געלעגנהייטן.

22:24

ביזנעס מעשות - מענדי דין

ד' מצרע פ״ד

וויאזוי צו סיסטעמאטיזירן די חלקים פון א ביזנעס, וואס דער באלעבוס פירט פון קאפ אן קיין געהעריגער הבנה פארוואס ער טוט וואס

19:31

ביזנעס מעשות - מענדי דין

ד' תזריע פ״ד

א געלט-מעשה, מיט א מופת פון אן אויסטערלישער מידת החסד. — אויך, א צוזאמשטעלן פון קונה זיין די חכמה און מלאכה פון סעילס, אינאיינעם מיט גוטע דזשאב-געלעגנהייטן

17:20

ביזנעס מעשות - מענדי דין

ד' שמיני פ״ד

וויאזוי צו שעצן שעפערישע מענטשן און זייערע אויסערגעווענליכע און אומגעווענליכע איינפאלן, און פארט זיי העלפן זיך אן עצה געבן מיט די 'נודנע', רוטינע חלקים פון ביזנעס

19:37

ביזנעס מעשות - מענדי דין

ד' צו פ״ד

טעותים אין 'אינווענטארי' זענען ווי א קנויל פאדעם, וואס צעלויפט און צעקניפט זיך מיט א קליינעם טעות, און לאזט זיך שפעטער זייער שווער אויפפלאנטערן און מסדר זיין

21:16

ביזנעס מעשות - מענדי דין

ד' ויקרא פ״ד

ווען די ציפערן און נומערן דערציילן אן אנדערע מעשה ווי וואס דער ביזנעסמאן האט צוליב געפילן געגלייבט מיט דער גאנצער זיכערקייט

24:58

ביזנעס מעשות - מענדי דין

ד' פקודי פ״ד

מענדי צענעמט א דיעל וואס האלט זיך אינמיטן אויסקאכן, און ווייזט וויאזוי ער האט אוועקגעשטעלט א פרייז וויפיל ס'איז למעשה ווערד.

*

[email protected]

12:55

ביזנעס מעשות - מענדי דין

ד' ויקהל פ״ד

פארוואס א סיסטעם, וואס איז א יסוד אין דער סוקסעס פון א ביזנעס, מוז פארט א האבן עמיצן וואס זיצט ביים רעדל.

*

[email protected]

16:27
Share good
heint email good
פאפולערע קאטעגאריעס

אינטערוויוס

פארשידענס

געזונטהייט

אנאליזן

ביזנעס

נגינה