בינה יתירה מיט די טעראפיסט מרדכי קליין און פינחס גלויבער

בינה יתירה - מרדכי קליין און פינחס גלויבער

א' בהר פ״ד

אונטער דיין פרוי'ס געשרייען באהאלט זיך זייער אפט א בקשה פאר נאנטשאפט, וואס קומט פון פארלוירנקייט און זי ווייסט נישט וויאזוי אויסצודריקן אויף א בעסערן אופן.

*

Mordechai Klein LCSW-R, Marriage & Family Therapist, and Business Coach.

Phone: 718-344-1074

YouToBe Club: https://chat.whatsapp.com/GSQ7EV4S78kIOWu4zAzt02

15:34

בינה יתירה - מרדכי קליין און פינחס גלויבער

א' קדושים פ״ד

וואס מיינט א פשרה? כ'מוז טאקע אייביג מפשר זיין? וואס זענען די כללים און וואו שטעל איך אוועק די גרעניץ פאר א קאמפראמיס?

*

Mordechai Klein LCSW-R, Marriage & Family Therapist, and Business Coach.

Phone: 718-344-1074

YouToBe Club: https://chat.whatsapp.com/GSQ7EV4S78kIOWu4zAzt02

18:05

בינה יתירה - מרדכי קליין און פינחס גלויבער

א' פ״ד

וויאזוי אויפצוברענגען טענות און אישוס? וויאזוי אויסצוהערן? וואס טוט מען אויב דער שמועס פארט אראפ פון די רעלסן?

*

Mordechai Klein LCSW-R, Marriage & Family Therapist, and Business Coach.

Phone: 718-344-1074

YouToBe Club: https://chat.whatsapp.com/DQmzjAd94BkAhLT53uuvIO

12:01

בינה יתירה - מרדכי קליין און פינחס גלויבער

א' מצרע פ״ד

החלטות פון טאטי און מאמי, קעגן החלטות פון טאטי-מאמי: א ריי אומערווארטעטע בענעפיטן פון א געמיינזאמען צוגאנג.

*

Mordechai Klein LCSW-R, Marriage & Family Therapist, and Business Coach.

Phone: 718-344-1074

YouToBe Club: https://chat.whatsapp.com/DQmzjAd94BkAhLT53uuvIO

19:35

בינה יתירה - מרדכי קליין און פינחס גלויבער

א' תזריע פ״ד

ווער זאל אויסהערן וועמען — און וויאזוי? כללים וועגן אמת'דיג 'אויסהערן' דעם צווייטן. — אויך, וויאזוי צו אנטוויקלען די מעגליכקייט פון אמת'דיג אויסהערן.

*

Mordechai Klein LCSW-R, Marriage & Family Therapist, and Business Coach.

Phone: 718-344-1074

YouToBe Club: https://chat.whatsapp.com/DQmzjAd94BkAhLT53uuvIO

16:05

בינה יתירה - מרדכי קליין און פינחס גלויבער

א' שמיני פ״ד

פארוואס קריג איך זיך מיט'ן לעבנס-שותף דווקא ווען אלעס צווישן אונז איז אינעם בעסטן מצב? הסבר און עצות אויף א שוועריגקייט מיט'ן נאמען upper limit issue.

*

Mordechai Klein LCSW-R, Psychotherapist, and Executive Coach.

Phone: 718-344-1074

YouToBe Club: https://chat.whatsapp.com/DQmzjAd94BkAhLT53uuvIO

17:00

בינה יתירה - מרדכי קליין און פינחס גלויבער

ב' צו פ״ד

ביסט משפיע מיט דיין גיסטע אויף די ארומיגע, און אפילו דו פילסט זיך נישט אין בעסטן מצב זאלסטו כאטש געדענקען אז ס'האט אן אפעקט אויף אנדערע.

*

Mordechai Klein LCSW-R, Psychotherapist, and Executive Coach.

Phone: 718-344-1074

YouToBe Club: https://chat.whatsapp.com/DQmzjAd94BkAhLT53uuvIO

17:36

בינה יתירה - מרדכי קליין און פינחס גלויבער

א' ויקרא פ״ד

וויאזוי איבערצובעטן אז יענער זאל טאקע מוחל זיין. — אויך, פארוואס ס'איז אזוי שווער צו נעמען אחריות אויף א טעות.

*

Mordechai Klein LCSW-R, Psychotherapist, and Executive Coach.

Phone: 718-344-1074

YouToBe Club: https://chat.whatsapp.com/DQmzjAd94BkAhLT53uuvIO

16:21

בינה יתירה - מרדכי קליין און פינחס גלויבער

א' פקודי פ״ד

וועגן בעטן ווען מ'וויל עפעס, קעגן לאזן דעם לעבנס-שותף צוטרעפן מיינע געברויכן. — אויך, כ'מעג שטעלן מיין שותף פאר א 'נסיון'?

*

Mordechai Klein LCSW-R, Psychotherapist, and Executive Coach.

Phone: 718-344-1074

YouToBe Club: https://chat.whatsapp.com/DQmzjAd94BkAhLT53uuvIO

20:03

בינה יתירה - מרדכי קליין און פינחס גלויבער

א' תצוה פ״ד

אן אמת'ע קריגעריי, ווען אויסגעפירט אויפ'ן ריכטיגן אופן, איז אסאך בעסער ווי א פאלשן שלום, וואס באהאלט רוגזה און אנגעגעסנקייט.

*

Mordechai Klein LCSW-R, Psychotherapist, and Executive Coach.

Phone: 718-344-1074

YouToBe Club: https://chat.whatsapp.com/DQmzjAd94BkAhLT53uuvIO

18:06
Share good
heint email good
פאפולערע קאטעגאריעס

אינטערוויוס

פארשידענס

געזונטהייט

אנאליזן

ביזנעס

נגינה