חצי שיעור - הרב שאול קליין

ר' שאול'ס חצי-שיעור טעמעס נעמען אייך אויף באלערענדע שפאצירן; זיך צו דערוויסן איבער אלץ און אלעמען.

חצי שיעור - הרב שאול קליין

ה' בהר פ״ד

פרשת בהר

1:11:10

חצי שיעור - הרב שאול קליין

ג' קדושים פ״ד

פרשת קדושים

1:19:16

חצי שיעור - הרב שאול קליין

ו' מצרע פ״ד

פרשת טהרה

1:13:07

חצי שיעור - הרב שאול קליין

ו' שמיני פ״ד

פרשת שמיני

1:11:14

חצי שיעור - הרב שאול קליין

ה' ויקהל פ״ד

פרשת ויקהל

1:01:33

חצי שיעור - הרב שאול קליין

ד' כי תשא פ״ד

פרשת כי תשא

1:22:38

חצי שיעור - הרב שאול קליין

ד' תצוה פ״ד

פרשת תצוה

1:20:28

חצי שיעור - הרב שאול קליין

ו' תרומה פ״ד

פרשת תרומה

1:36:57

חצי שיעור - הרב שאול קליין

ו' משפטים פ״ד

פרשת משפטים

51:32

חצי שיעור - הרב שאול קליין

ו' יתרו פ״ד

פרשת יתרו

1:31:25
Share good
heint email good
פאפולערע קאטעגאריעס

אינטערוויוס

פארשידענס

געזונטהייט

אנאליזן

ביזנעס

נגינה