הרה"ג ר' שמעון שפיצער שליט"א

הרה"ג ר' שמעון שפיצער שליט"א

ה' בהר פ״ד

מסדרת שיעורי אמונה ובטחון - שיעור ע' -

וואס איז דאס באמת ל"ג בעומר?

3:33

הרה"ג ר' שמעון שפיצער שליט"א

ד' בהר פ״ד

מסדרת שיעורי אמונה ובטחון - שיעור ס"ט

4:10

הרה"ג ר' שמעון שפיצער שליט"א

ג' בהר פ״ד

מסדרת שיעורי אמונה ובטחון - שיעור ס"ח

3:12

הרה"ג ר' שמעון שפיצער שליט"א

ב' בהר פ״ד

מסדרת שיעורי אמונה ובטחון - שיעור ס"ז

3:30

הרה"ג ר' שמעון שפיצער שליט"א

א' בהר פ״ד

מסדרת שיעורי אמונה ובטחון - שיעור ס"ו

4:15

הרה"ג ר' שמעון שפיצער שליט"א

ה' אמר פ״ד

מסדרת שיעורי אמונה ובטחון - שיעור ס"ה

3:44

הרה"ג ר' שמעון שפיצער שליט"א

ד' אמר פ״ד

מסדרת שיעורי אמונה ובטחון - שיעור ס"ד

3:06

הרה"ג ר' שמעון שפיצער שליט"א

א' אמר פ״ד

מסדרת שיעורי אמונה ובטחון - שיעור ס"ג

4:18

הרה"ג ר' שמעון שפיצער שליט"א

ה' קדושים פ״ד

מסדרת שיעורי אמונה ובטחון - שיעור ס"ב

בדרכיו של ר' ישעי' ב"ר משה

4:53

הרה"ג ר' שמעון שפיצער שליט"א

ד' קדושים פ״ד

מסדרת שיעורי אמונה ובטחון - שיעור ס"א

3:33
Share good
heint email good
פאפולערע קאטעגאריעס

אינטערוויוס

פארשידענס

געזונטהייט

אנאליזן

ביזנעס

נגינה