ביזנעס בליצן - אלי עקשטיין און פנחס גלויבער

ד' מטו"מ פ״ג

אויפריכטיגקייט איז א געזונטע זאך אין ביזנעס-באציאונגען, אבער וויאזוי מאכט מען יענעם טאקע באקוועם מיט קריטיק און שוואכע מאמענטן?

4:30

ביזנעס בליצן - אלי עקשטיין און פנחס גלויבער

ד' פנחס פ״ג

דעם מאקסימום פונעם ארבעטער באקומט מען ווען יענער איז ווער איז ער נאטירליך באמת, און אזא קולטור הייבט זיך אן מיט'ן התנהגות פונעם באלעבוס.

5:28

ביזנעס בליצן - אלי עקשטיין און פנחס גלויבער

ד' חק"ב פ״ג

קלארקייט און התרת הספיקות קומט מיט א נעפל און צעמישעניש פריער. וויאזוי אויסצונוצן אומקלארקייט ארויסצוקומען מיט'ן מאקסימום בהירות

4:02

ביזנעס בליצן - אלי עקשטיין און פנחס גלויבער

ד' קרח פ״ג

חזרה כאטש איינמאל אין יאר וועגן די עיקר סיבות פארוואס איך האב געעפנט אדער ארבעט דווקא אין דעם ספעציפישן ביזנעס/אינדוסטריע, גיט א בעסערן בליק אויף ווייטער.

4:55

ביזנעס בליצן - אלי עקשטיין און פנחס גלויבער

ד' שלח פ״ג

פינאנציעלע מסירת נפש: דער באלעבוס פון א ביזנעס וועט אייביג טראגן דאס פעקל אויף זיינע פלייצעס, און טאקע דערפאר דארף ער מער קלארקייט צו פארשטיין וועלכע פאראנטווארטליכקייטן יא איבערצוגעבן פאר אנדערע.

8:00

ביזנעס בליצן - אלי עקשטיין און פנחס גלויבער

ד' בהעלתך פ״ג

באנקראט איז בדיעבד, אבער ווען דער ביזנעס אין טיף נאך א מצב פון בדיעבד לייגט מען איבעריגע חשבונות אין א זייט אנשטאט טיפער אריינקריכן אין פעקל. — ווען באנקראט איז לכתחילה

7:52

ביזנעס און קאריער - אלי עקשטיין און פנחס גלויבער

ד' נשא פ״ג

דער כח פון א פירער: ווען ס'איז זויער אויפ'ן געמוט אדער אין דער סביבה, טו וואס דער אינסטינקט וואלט דיר געטריבן צו טאן ווען דער מצב איז יא ווי געפאדערט.

7:33

ביזנעס און קאריער - אלי עקשטיין און פנחס גלויבער

ד' פ״ג

א שותפות פון פסיכאלאגיע און פינאנץ: פון וואו ווייס איך אז דער ביזנעס איז געזונט און איך בין באלאנצירט? אויב דו קענסט מארגן פארקויפן די קאמפאני ווי עס שטייט און גייט

8:12

ביזנעס און קאריער - אלי עקשטיין און פנחס גלויבער

ד' במדבר פ״ג

די קאמפאני קען יעצט שפרינגען א שטאק, אבער דער הויפט-ארבעטער פילט אז די הענט זענען אים געבינדן דורכ'ן באלעבוס. וואס טוט מען יא און וואס נישט?

8:32

ביזנעס און קאריער - אלי עקשטיין און פנחס גלויבער

ד' בהר פ״ג

כ'האט זיך אנגעשטויסן אין א וואנט, וואס לאזט מיך נישט רירן קיין אינטש ווייטער. איך ווייס אז ס'וועט זיך מסדר זיין, אבער וואס טו איך אינדערצווישן?

9:16
Share good
heint email good
פאפולערע קאטעגאריעס

אינטערוויוס

פארשידענס

געזונטהייט

אנאליזן

ביזנעס

נגינה